Flowsand

Wateroverlast? Hittestress? “De oplossing zit ‘m in het straatzand.”

Back to overview

Aquaflow stelt dat hoewel wij nu misschien denken dat wateroverlast een groot probleem zal zijn in de stad, over twintig jaar juist wateronderlast het grote vraagstuk zal zijn. Zo kwam Operatie Perforatie tot stand  – de versteende stad moet worden lek gestoken. Je kan wel alle straatstenen weghalen, maar je wil nog steeds kunnen rijden en parkeren. Dus zit de sleutel hem in een aanpassing van het straatzand. Na twee jaar op de WaterStraat biedt Aquaflow dan ook een nieuwe toepassing van hun product.

Flowsand (zand met sponswerking) neemt snel water op en geeft dat langzaam af aan de ondergrond. Het flowsand bevindt zich in de grastegels en daaronder liggende straat laag. Daarin wordt, net als in een spons, zoveel mogelijk water vastgehouden. Overtollig water zakt verder in het onderliggende Aquaflowsysteem. De watervoorraad zal vanuit het flowsand verdampen, waardoor de temperatuur op straat wordt verlaagd en het “heat island” effect in steden wordt gereduceerd.

Omdat Flowsand het water goed opneemt, maar ook goed vasthoudt, zou het zand daar een rol in kunnen spelen. Om grotere hoeveelheden water vast te houden zou dan ook de straatlaag onder de stenen met Flowsand uitgevoerd worden. Deze nieuwe opstelling van Flowsand is onlangs gerealiseerd op de WaterStraat, inclusief bodemvochtsensoren die de werking van de opstelling hopelijk inzichtelijk kunnen maken.

In de twee jaar dat Flowsand op de WaterStraat ligt, heeft deze zich als een ware “marketing machine” bewezen, aldus de Groot. “Als ik kijk wie er allemaal langskomen, ook bestuurders en wethouders  –  mensen die wij normaal niet te spreken krijgen. Die komen langs en dan heb je gewoon even de kans om je verhaal te doen. Dus ik ben ontzettend tevreden over de WaterStraat qua commercie.”

----------------------
ENGLISH

Aquaflow states that although we might think flooding will be the primary problem in the urban environment, in twenty years’ time it will actually be a lack of water which will be our main concern. That’s how Operation Perforation started - the paved city needs to be punctured. You could remove all of the pavement, but we still need to be able to drive and park. The key lies in the modification of street sand. After two years at the WaterStraat, Aquaflow offers a new application of their product.

Flowsand (sand with a sponge effect) absorbs water quickly and then slowly releases it into the ground. Flowsand can be found in the grass tiles and the street layer below. Just like a sponge, it absorbs and contains as much water as possible. Excess water sinks deeper into the underlying Aquaflow system. The water supply will evaporate from the Flowsand, which cools down the temperature on the street and reduces the ‘heat island’ effect in urban areas. 

Cities are becoming warmer, which can be diminished by evaporating water. Because Flowsand not only absorbs the water properly, but also holds onto it, sand could play a big role in this. To contain bigger quantities of water, the street layer underneath the pavement could also be filled with Flowsand. This new setup has recently been realised on the WaterStraat, including soil moisture sensors, which can hopefully make the application of the setup more insightful.

In the two years that Flowsand has been at the WaterStraat, it has proven itself to be a true “marketing machine”, according to de Groot. “When I realise who visits us, directors and councilors, people we usually don’t get to speak to. They’ll stop by and it offers the opportunity to tell them your story. So I’m very pleased with the WaterStraat based on its commercial value.

For more information
Please contact Willy Spanjer, Project Manager Climate adaptation & Circular economy - willy.spanjer@thegreenvillage.org.

Want to read more?