Nieuwe meetapparatuur brengt atmosfeer boven TU Delft Campus nauwkeurig in kaart

English version below

Vorige week is een zogenaamde ‘94 GHz FMCW Doppler Cloud Radar’ geleverd en geïnstalleerd. Deze compacte en mobiele wolkenradar gaat de komende tijd hoge resolutie beelden leveren van de samenstelling van de wolken boven de TU campus. Eerder dit jaar werd hier ook een mobiele multifrequency microwave radiometer geïnstalleerd. Deze stralingsmeter wordt voornamelijk gebruikt om verticale profielen van temperatuur en luchtvochtigheid af te leiden. Beide instrumenten gaan samenwerken om een gedetailleerd beeld te krijgen van de lokale weersomstandigheden, en worden daarnaast ingebed in het landelijke meetnetwerk van het Ruisdael Observatorium.

Ruisdael Observatorium
Het Ruisdael Observatorium - naar de 17e-eeuwse schilder Jacob van Ruisdael - combineert een landelijk dekkend meetnetwerk met fijnmazige simulaties en de benodigde rekenkracht om gedetailleerd de verandering van het lokale weer, luchtkwaliteit en klimaat in beeld te kunnen brengen. Het observatorium, waar beide opstellingen onderdeel van gaan uitmaken, omvat een vast meetnetwerk, mobiele sensoren en uitgebreide grondstations die gegevens opleveren over de atmosfeer en de interactie met het aardoppervlak. Het Ruisdael Observatorium is onderdeel van het NWO onderzoeksprogramma Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksinfrastructuren.

Ruisdael on TU Delft Campus
De beide meetopstellingen worden toegankelijk voor zowel onderzoekers als studenten, die zich op de campus bezig houden met atmosferisch onderzoek. Daarnaast zullen ze ook ingezet worden als mobiele meetopstelling voor gebruik in landelijke en internationale meet- en kalibratie campagnes in het kader van het Ruisdael Observatorium.

The Green Village Digitaal
Deze twee mobiele meetopstellingen worden aangesloten op datanet The Green Village Digitaal. Hiermee wordt The Green Village een fysiek mini-meetstation in Ruisdael. Voor studenten en medewerkers vormt de apparatuur een visuele interactie tussen hardware en data.

Meer informatie
Ruisdael Observatorium: https://ruisdael-observatory.nl
Willy Spanjer, Project Manager Climate adaptation & Circular economy willy.spanjer@thegreenvillage.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

Last week saw the delivery and installation of a ‘94 GHz FMCW Doppler Cloud Radar’. This compact, mobile cloud radar is set to deliver high-resolution images of the composition of the clouds above TU Delft Campus. A mobile multifrequency microwave radiometer was also installed earlier this year. It is primarily used to extrapolate vertical profiles of temperature and air humidity. Both instruments will work together to provide a detailed picture of the local weather conditions and will also be incorporated within the Ruisdael Observatory’s nationwide network.

Ruisdael Observatory
The Ruisdael Observatory – named after the 17th-century painter Jacob Ruisdael – combines a nationwide dense network of measuring points with high-resolution simulations and the necessary computing power in order to map out changes in local weather, air quality and climate. The overarching system that both sets of measuring equipment will become part of encompasses a fixed network of measuring points, mobile sensors and extensive ground stations that supply data about the atmosphere and its interaction with the Earth's surface. The Ruisdael Observatory is part of the NWO’s National Roadmap Large-scale Research Infrastructures research programme.

Ruisdael on TU Delft Campus
Both sets of measuring equipment will be accessible for researchers and students working on atmospheric research on campus. They will also be deployed as mobile measurement equipment for use in national and international measurement and calibration campaigns in which the Ruisdael Observatory participates.

These mobile measurement instruments will be connected to datanetwork The Green Village Digital,. This will make The Green Village a small-scale physical measurement station within Ruisdael. For students and staff, the equipment will form a visual interaction between hardware and data.

Meer information
Ruisdael Observatorium: https://ruisdael-observatory.nl
Willy Spanjer, Project Manager Climate adaptation & Circular economy willy.spanjer@thegreenvillage.org